Hedvábná stezka

Privacy policy

Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel provozuje internetové filmové webové stránky zaměřené na cestovatelskou tematiku www.bushmanfilm.com  (dále jen bushmanfilm.com). Bushmanfilm.com může být neomezeně šířen pomocí celosvětové internetové sítě.

2. Autor je vlastníkem zvukového nebo zvukově obrazového záznamu dokumentárního, uměleckého či jiného výkonu (dále jen Nahrávky). Tato Nahrávka je specifikovaná  Autorem tak, že vyplní všechny potřebné údaje stanovené Poskytovatelem pro umístění na internetových webových stránkách www.bushmanfilm.com.

Čl. 1


Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je bezplatné užití Nahrávky na bushmanfilm.com. Nahrávkou vhodnou k užití na bushmanfilm.com se rozumí následující:

-    délka do 30 minut obrazového záznamu (ve vyjímečných případech, kdy film odpovídá kvalitě námětu a provedení může být po odsouhlasení Poskytovatele i delší).

-      splnění alespoň základních kvalitativních parametrů kamery, střihu, zvuku, hudby,grafické úpravy a  s náležitě vypovídající hodnotou v oblasti cestovatelské a umělecké.

-  Žánr nahrávky musí vyhovovat těmto kategoriím:

 a) Cestopisný film (filmy výhradně cestopisného a dokumentárního charakteru).

 b) Extrémní film (extrém v přírodě z prostředí jako jsou např.: horské kola, extrémní lyžování, skialpinismus, speleologie atd).

 c) Horolezecký a horský film (člověk a hory, horolezectví, expediční lezení, lezení v ledu, horská krajina atd).

 d) Vodácký film (člověk a voda, rafting, vodácké sporty, kanoistika, jachting, potápění, surf, skating atd).

 e) Ostatní film (krátké filmy, dokumentárně poetické, komické cestovatelské situace atd).

-      jakékoliv nahrávky s rasistickou, sexuální, protináboženskou, násilnou a jinou tematikou nevztahující se k celkovému pojetí  bushmanfilm.com jsou nepřípustné a nebudou publikovány

-          bushmanfilm.com si vyhrazuje právo neuveřejnění nahrávky bez udání důvodu 

-      publikace snímků zachycující jiné země než Česká Republika, možné vyjímky z oblasti např. extrémních videí jsou možné.

Čl. 2


Povinnosti a práva autora

1. Autor prohlašuje, že Nahrávka a na Nahrávce zaznamenaný dokumentární, umělecký či jiný výkon jsou jeho vlastnictvím a že k nim vlastní veškerá autorská práva a že nejsou zcizena jinému autorovi.

2. Není-li Nahrávka či na Nahrávce zaznamenaný dokumentární či umělecký výkon vlastnictvím Autora, stvrzuje Autor, že má otázku autorského práva Nahrávky smluvně ošetřenu a že smluvní ošetření není v rozporu s předmětem této smlouvy. Autor prohlašuje, že zmíněné smluvní ošetření proběhlo se všemi zúčastněnými stranami (jako je autor původního uměleckého díla, jeho vydavatel, autorské organizace zastupující daného autora atp.)

3. Autor je povinen dodat Poskytovateli Nahrávku v nejvyšší možné kvalitě (technické, obrazové, zvukové i umělecké a to v minimálním obrazovém rozlišení 560 na 420 pixelů).

4. Autor je povinen pravdivě vyplnit všechny přihlašovací údaje a informace nezbytné k zařazení nahrávky do databáze bushmanfilm.com

5. Autor svým potvrzením na odkazu před nahráním Nahrávky potvrzuje přečtení těchto podmínek  a vzdává se jakýchkoliv právních kroků vůči bushmanfilm.com.

6. Autor poskytuje svou Nahrávku Poskytovateli po neomezeně dlouhou dobu a to minimálně na 1 rok, v případě, že trvá na stažení své Nahrávky z www.bushmanfilm.com musí o této skutečnosti informovat Poskytovatele písemně.

7. Autorovi umístěním své Nahrávky u Poskytovatele na www.bushmananfilm.com vznikají žádné právní, finanční či jiné nároky.

Čl. 3


Povinnosti a práva poskytovatele

1. Poskytovatel umožní umístění nahrávky na ww.bushmanfilm.com v maximální možné technické kvalitě a to v rozlišení 560 na 420 pixelů.

2. Poskytovatel se zavazuje, že nebude nijakým způsobem zasahovat do umístěné nahrávky na www.bushmanfilm.com a to zejména upravovat střihem či jinak.

3. Poskytovatel se zavazuje, že nahrávku nepředá třetí straně a nebude ji veřejně prezentovat jinak než na stránkách www.bushmanfilm.com

4. Poskytovatel umožní Autorovi umístění nahrávky na neomezenou dobu pokud nedojde k technickému omezení kapacity www.bushmanfilm.com

Čl. 4

Odměna Autora

1. Odměnou autora za předání Nahrávky Poskytovateli je pouze její bezplatné užití na internetových filmových webových stránkách www.bushmanfilm.com. Autor se tak dobrovolně vzdává jakékoliv finanční odměny za výkon autorských práv k předávané Nahrávce vyplývající z použití na www.bushmanfilm.com.

2. Autor svým potvrzením při nahrání nahrávky prohlašuje, že se zejména zříká zastupování všemi autorskými organizacemi (jako je OSA, Intergram, Dilia, RIAA, SOZA atp.) tak, že tyto organizace nejsou oprávněny požadovat po Poskytovateli žádné poplatky za užití Nahrávky na www.bushmanfilm.com.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, tato smlouva se řídí platnými zákony České republiky.

2. Autor i Poskytovatel shodně prohlašují, že smlouva je úplná, srozumitelná, prostá omylu a jejich jednání při potvrzení této smlouvy je míněno vážně a je činěno bez nátlaku. Poskytovatel stvrzuje smlouvu jejím umístěním na www.bushmanfilm.com. Autor stvrzuje smlouvu potvrzením tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ v odkazu nahrávacího okna s názvem  „Přidat film“, kde jsou tyto podmínky uvedeny. Obě strany zároveň potvrzují, že jsou oprávněny tuto smlouvu navzájem potvrdit.

3. V případě nepotvrzením tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ nebude autorovi umožněno umístit Nahrávku u Poskytovatele.

Poslední komentáře